Excell ‘den ole ile veri çekme

0
(0)

Delphi 2010 ‘da odbc kullanmadan ole ile veri çekme komutu..

butonumuz’un içeriği

procedure TAnaForm.cxButton1Click(Sender: TObject);
var
  book:variant;
  excel,sheet:variant;
  satir, sutun,i,RehID,d:integer;
  DbS,ExcelS:string;

  function excelsonsatir(AColumn: Integer): Integer;
  const
  xlUp = 3;
  begin
   Result := excel.Range[Char(96 + AColumn) + IntToStr(65536)].end[xlUp].Rows.Row;
  end;
begin

 excel := CreateOleObject('Excel.Application');
 OpenDialog1.Title := 'Excel Dosyasını Aç';
 OpenDialog1.Filter := 'Excel Dosyaları *.xls';

// if OpenDialog1.Execute then begin
  book := Excel.WorkBooks.Open(cxTextEdit1.text);

  try
  Screen.Cursor := crHourGlass;
  sheet := book.worksheets[1];
  cxLabel1.Caption := 'Excelden veriler aktarılıyor.Bekleyiniz...';
  cxProgressBar1.Properties.Max := excelsonsatir(1)+1;

   for satir := 2 to excelsonsatir(1)+1 do begin

    cxProgressBar1.Position := satir;
    cxProgressBar1.Refresh;

     if VarToStr(sheet.cells[satir,2]) <> '' then
     begin
      tablo.ADOQuery1.Close;
      tablo.ADOQuery1.SQL.Text:='select * from ILSEMT where SEMTADI='''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,2]) )+'''';
      tablo.ADOQuery1.Open;

         DbS:=trim(Tablo.ADOQuery1.FieldByName('SEMTADI').AsString);
         ExcelS:=trim(VarToStr(sheet.cells[satir,2]));

         if DbS=ExcelS then
         begin
           //showmessage(Tablo.ADOQuery1.FieldByName('SEMTADI').AsString+'-'+VarToStr(sheet.cells[satir,2])+' AYNI eklenmeyecek');
         end else
         begin
//          showmessage('insert into ILSEMT(ILNO,SEMTADI,UZAKLIK) values('''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,1]) ) +''','''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,2]) )+''','''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,3]) )+''') ');
           cxMemo1.Lines.Add(VarToStr(sheet.cells[satir,2]));
           tablo.ADOQuery1.Close;
           tablo.ADOQuery1.SQL.Text:='insert into ILSEMT(ILNO,SEMTADI,UZAKLIK) values('+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,1]) ) +','''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,2]) )+''','''+StringReplace(trim( VarToStr(sheet.cells[satir,3]) ),',','.',[rfReplaceAll])+'''); select scope_identity() as deger; ';
           tablo.ADOQuery1.open;
         end;

//      showmessage('diğer kayda geçiyor');
     end;

     if tablo.ADOQuery1.fields[0].asinteger>0 then d:=tablo.ADOQuery1.fields[0].AsInteger;

    //nakliye ye giriş
//     tablo.ADOQuery1.Close;
//     tablo.ADOQuery1.SQL.Text:='insert into NAKLIYE(SEMTNO,TUTAR,ALT,UST) values('+trim( inttostr(d) ) +','+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,6]) ) +','''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,4]) ) +''','''+trim( VarToStr(sheet.cells[satir,5]) ) +''') ';
//     tablo.ADOQuery1.execsql;
    //nakliyeye giriş

   end;
   excel.DisplayAlerts := False;
   excel.quit;
   excel := Unassigned;
   Application.Messagebox(PChar('Veriler kaydedilmiştir.'),Pchar('uyarı'),MB_OK);
  finally
   Screen.Cursor:=crDefault;
  end;
// end;
end;

 

Bu yazıyı faydalı buldunuz mu?

Değerlendirmek için yıldızlara tıklayın.

Ortalama puan 0 / 5. Toplam oy: 0

Bu yazıyı henüz kimse değerlendirmemiş. İlk siz oy verin !

Bu yazıyı faydalı bulmadığınız için çok üzüldük.

Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Nasıl daha faydalı bir yazı hazırlayabiliriz?